www.wijzijnbreikers.nl Optimaliseer mobiliteitsbeleid voor meerdere organisaties

Aan de slag met:

Stel hier in wat een acceptabele afstand is voor actief vervoer en ontdek voor hoeveel personen wandelen of de fiets een acceptabel alternatief is. De invoer is in kilometer per enkele reis, berekend met een fietsrouteplanner. Bij afstanden tot 1,5 km gaan we uit van wandelen. Bij afstanden van 1,5 km tot 5 km gaan we uit van een normale (stads)fiets, bij afstanden van 5 t/m 15 km van een e-bike en daarboven van een speed-pedelec.

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle grafieken, kaarten en andere indicatoren aan de rechterkant van het scherm.

Personen die in de huidige situatie wandelen of fietsen, gaan geen auto of OV gebruiken als gevolg van maatregelen.

0km
40 km

Bij afstanden tot 1,5 km gaan we uit van wandelen. Bij afstanden van 1,5 km tot 5 km gaan we uit van een normale (stads)fiets, bij afstanden van 5 t/m 15 km van een e-bike en daarboven van een speed-pedelec.

Maak hier keuzes met betrekking tot het voorgenomen OV-beleid van de organisatie.

Om te beoordelen of OV voor iemand een acceptabel alternatief voor de auto is, wordt de OV-reistijd en de auto-reistijd van elke persoon met elkaar vergeleken. Deze vergelijking betreft de totale deur-tot-deur-tijden, gebaseerd op de actuele dienstregelingen, filedruk, overstaptijd en parkeertijd. Dit kan op twee manieren: absoluut (in additionele minuten) of relatief (in een percentage). Veel verkeerskundigen hanteren de relatieve aanpak met een 50%-norm (ook wel bekend als VF-factor 1,5), maar bij cases met relatief korte reistijden kan een absoluut verschil van bijvoorbeeld 20 minuten soms beter passen.

Er kan een absolute ondergrens van bijvoorbeeld 30 minuten worden ingevoerd waaronder het OV sowieso als acceptabel alternatief geldt. Dit helpt om ongewenste conclusies bij kortere afstanden te voorkomen (als je een OV-reis van 20 minuten vergelijkt met een autoreis van 10 minuten, is dat weliswaar 100% langer, maar wellicht beide acceptabel).

Daarnaast kan er ook een keuze worden gemaakt uit het soort voor- en natransport: Gaan de personen lopend naar bushalte of station, of gebruiken ze de fiets als dat sneller is? De meest gangbare scenario’s zijn OV (te voet) en OV (fiets in voortransport), maar ook OV (fiets in voor- en natransport) is mogelijk (bijvoorbeeld als personen OV-fietsen of andere deelfietsen tot hun beschikking hebben). Als de fiets in het voortransport wordt geselecteerd, wordt er in de berekeningen van uit gegaan dat de persoon een fiets tot zijn beschikking heeft. Of deze daadwerkelijk wordt gebruikt, hangt af van de betreffende fiets-, loop- en stallingstijden.

Optioneel kan ook het effect van Park+Ride-faciliteiten getoond worden (beta). De persoon gaat dan met de auto naar een (officiëel) P+R-terrein en vervolgt de reis met het OV. Dit alternatief wordt alleen gebruikt als er een geschikte P+R-locatie gevonden is waarmee de totale reis sneller wordt én de reisduur onder de ingestelde grens blijft.

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle grafieken, kaarten en andere indicatoren aan de rechterkant van het scherm.

Afhankelijk van de gekozen maatregelen, kunnen personen die in de huidige situatie met het OV reizen, wel switchen naar actief vervoer, maar niet naar de auto.

Om te beoordelen of OV voor iemand acceptabel is, wordt de OV-reistijd vergeleken met de reistijd per auto. Dit kan op twee manieren:

0
90 minuten
0%
100% extra

Kies de gewenste vormen van voor- en natransport:

voor- en natransport te voet
fiets in het voortransport
fiets in het voor- en natransport

Normaal gesproken verandert MobilityAnalyst bedrijfsauto's niet. Als u dit los wilt laten, kies dan voor deze optie waarbij bedrijfsauto's worden vervangen door fiets of OV als dat beter bij het geselecteerde beleid past.

Een andere maatregel betreft een rechtstreekse reductie van de uitstoot van de bedrijfsauto’s, bijvoorbeeld door maatregelen als

 • Rijtraining en monitoring conform ‘het nieuwe rijden’ (vaak goed voor 3% tot 8% CO2-reductie)
 • De juiste bandenspanning (vaak goed voor 2% tot 5% CO2-reductie)
 • Het wagenpark verduurzamen, bijvoorbeeld door alleen nog elektrische auto’s of auto’s met A-label toe te staan (informeer bij uw fleetmanager wat een reëel besparingspercentage is voor uw wagenpark)

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle grafieken, kaarten en andere indicatoren aan de rechterkant van het scherm.

Bedrijfsauto laten staan

Normaal gesproken verandert MobilityAnalyst bedrijfsauto's niet. Als u dit los wilt laten, kies dan voor deze optie:

Uitstoot verminderen

0 %
100 %

Flexwerkwerkbeleid kan grote impact hebben op al uw mobiliteitskentallen zoals kosten en CO2-uitstoot, maar ook op parkeer- en werkplekfaciliteiten.

U kunt bij deze maatregel aangeven hoeveel (additionele) dagen men per week niet naar de vaste locatie reist (bovenop de wellicht al opgegeven waarden in de input-template) en hierbij een ondergrens aangeven van het aantal dagen dat de persoon aanwezig moet zijn. Er kan gekozen worden deze maatregel alleen te relateren aan langreizenden (bijvoorbeeld door 30 of 60 minuten als ondergrens in te vullen) of aan alle personen (vul dan ‘0’ in bij minimale reistijd).

Een veelgebruikte invulling van flexwerken is thuiswerken, maar ook regionale flexkantoren kunnen een alternatief bieden om lokaal te werken zonder veel reistijd.

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle grafieken, kaarten en andere indicatoren aan de rechterkant van het scherm.

Dit geldt alleen voor personen waarbij in het invoertemplate is aangegeven dat zij thuis kunnen werken.

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn de tijdstippen van de heen- en terugreis te veranderen, bijvoorbeeld in het kader van regionale spitsreductie-projecten. Selecteer dan hier een ander tijdstip voor de heen- en terugreis. Als iedereen om 8:00 uur aanwezig moet zijn, dient 'Aankomst voor' en '8:00' geselecteerd te worden. Als gerekend moet worden met een heenreis die om 9:00 uur begint, dient bij 'Vertrek vanaf' en '9:00' geselecteerd te worden.

De fiets- en OV-reisduur blijven bij deze maatregelen hetzelfde; de oorspronkelijke reistijd wordt verschoven naar het geselecteerde tijdstip en de tijdstippen waarop eventuele knelpunten worden gepasseerd, worden hierdoor veranderd. Komt de auto-reistijd hiermee buiten de spits te liggen, dan wordt overgeschakeld op auto-reistijden zónder vertraging.

Minder vaak reizen

Thuiswerkbeleid kan gelden voor alle personen of alleen voor personen met een bepaalde minimum reistijd.
Personen die meer dan minuten reizen (enkele reis), gaan dag(en) extra thuiswerken. Op voorwaarde dat ze minimaal dag(en) aanwezig zijn.

Reizen op andere tijdstippen (beschikbaar in beta)

Heenreis op ander tijdstip
 Let op, de selectie bevat verschillende tijdstippen.
Terugreis op ander tijdstip
 Let op, de selectie bevat verschillende tijdstippen.

Hier vindt u informatie over het geopende bestand, de licentie-vervaldatum en de actieve filter-scope. Afhankelijk van de aangeleverde data kan met de filterknop een doelgroep-selectie worden gemaakt, zodat u het effect van bepaalde maatregelen op specifieke subgroepen kunt onderzoeken.

Daarnaast treft u geavanceerde instellingen aan, en de mogelijkheid om resultaten op te slaan in MobilityAnalyst- en Excel-formaat.


Huidige selectie: van personen geselecteerd.
Het totale bestand is geselecteerd. Maatregelen kunnen worden ingesteld op de totale organisatie, of selecteer een doelgroep met onderstaande filterknop
Let op, er is een filter actief, waardoor maatregelen alleen voor bepaalde groepen worden ingesteld

Dit is een (fictief) demobestand. Wilt u aan de slag met uw eigen situatie, ga dan naar mobilityanalyst.com.
Modaliteit
Routes
CO2
Facilities
Personen
Vitaliteit
 • Dit is een weergave van de huidige reismethode, zoals door de organisatie opgegeven in het invultemplate óf zoals gemodelleerd (indien de huidige modaliteit niet bekend was).

  De middelste cirkel toont de modaliteitsverdeling op hoofdlijnen (fiets/wandelen-auto-OV). De buitenste cirkel toont dezelfde soort informatie, maar dan uitgesplitst naar sub-modaliteiten (zoals bedrijfsauto of OV+fiets-combinatie). Beweeg de muis over de grafiek voor details en aantallen.

  (Inschatting) huidige modaliteit

 • Deze indicator toont de gemiddelde enkele reisafstand per persoon, vóór en na maatregelen. Dit is een ongewogen gemiddelde over alle personen, zonder rekening te houden met het aantal reisdagen per persoon.

  Gemiddelde enkele-reisafstand:

 • Deze indicator toont de jaarlijkse variabele reiskosten, op basis van de opgegeven kilometervergoedingen per modaliteit. Getoond wordt het kostenniveau vóór en na maatregelen. Vaste kosten, zoals bij leasecontracten, zijn niet meegenomen. MobilityAnalyst ondersteunt alleen vast-instelbare kosten per kilometer en (nog) geen staffels of grenswaarden.

  Jaarlijkse variabele reiskosten:

  Dat is

 • Deze indicator toont de jaarlijkse variabele reiskosten per FTE, op basis van de opgegeven kilometervergoedingen per modaliteit. Getoond wordt het kostenniveau vóór en na maatregelen. Vaste kosten, zoals bij leasecontracten, zijn niet meegenomen. MobilityAnalyst ondersteunt alleen vast-instelbare kosten per kilometer en (nog) geen staffels of grenswaarden.

  Jaarlijkse variabele reiskosten per FTE:

  Dat is

 • Deze indicator toont de jaarlijks afgelegde totale afstand voor woon-werkverkeer, rekening houdend met de reisafstanden behorende bij de betreffende reismethode (dus fietsers doorgerekend over fietsroutes, etc.), vóór en na maatregelen. Deze indicator wordt sterk beïnvloed door de maatregelen rondom thuiswerkbeleid.

  Jaarlijkse afstand woon-werkverkeer:

  Dit is keer de aarde rond

 • Het aantal mensen dat minder en anders kan gaan reizen door de geselecteerde maatregelen.

  Deze telling is ontdubbeld, immers: personen kunnen bijvoorbeeld in de scope vallen van bepaald fietsbeleid als gekozen thuiswerkbeleid. Deze personen worden dan slechts éénmaal geteld.

  Wilt u exact weten wélke personen minder of anders zouden gaan reizen bij een bepaalde maatregel, selecteer dan alleen die maatregel of maak een Excel-export. U kunt dit herleiden tot het niveau van postcode of (gepseudonimiseerd) persoonsnummer.

  Potentieel 'minder en anders reizen':

 • Deze indicator toont het aantal personen, FTE en locaties conform opgave. Heeft uw organisatie van meerdere locaties de gegevens aangeleverd, dan kunt u met de filterknoppen linksonder inzoomen op specifieke locaties of groepen personen.

  FTE

 • Deze indicator toont het aantal personen dat op een gemiddelde dag aanwezig is op de locatie(s). Hierbij is geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel.

  Gemiddelde aanwezigheid op locatie

 • Deze indicator toont het aantal personen dat op een gemiddelde dag thuis of op een flexkantoor vlakbij huis werkt. Hierbij is geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel. De tool houdt geen rekening met werkzaamheden op een klantlocatie.

  Thuiswerk-potentieel

  personen werken gemiddeld dagen thuis (of in de buurt).
 • Deze indicator toont het aantal thuiswerkende personen met een flexkantoor in de buurt. Het werken op een flexkantoor kan een goed alternatief zijn. Het combineert de voordelen van thuiswerken (nauwelijks reistijd) met die van werken op de normale werkplek (werk-privé-balans, faciliteiten, arbo-werkplek, etc). Getoond wordt het aantal personen dat op minder dan 5 km afstand een flexkantoor van één van de grote landelijke aanbieders heeft en conform maatregelen ervan gebruik zou kunnen maken, inclusief een uitsplitsing naar de flexoperator-ketens die qua locatie voor de organisatie het meest relevant zijn. .

  Flexkantoor-potentieel

  van de  thuiswerkers hebben een flexkantoor in de buurt. Ze hebben de volgende operators in de buurt:
 • Deze indicator toont welk deel van de werktijd conform maatregelen wordt gewerkt op de vaste locatie of thuis. Het thuiswerkpotentieel is opgesplitst in personen die wel en geen flexkantoor in de buurt als alternatief hebben.

  Locatiebezetting per week:

 • Deze indicator toont de jaarlijkse bewegingstijd door actief vervoer. Hierbij worden alleen reizen geteld die van deur-tot-deur worden gefietst of gewandeld.

  Jaarlijkse bewegingstijd actief vervoer:

   

 • Deze indicator toont de potentiële toename van het aandeel actief vervoer (wandelen en fietsen), conform ingestelde maatregelen.

  Aandeel actief vervoer

 • Dit is een weergave van de indicatieve onderverdeling van de verschillende vormen van actief vervoer in de nieuwe situatie, gebaseerd op de volgende aannames: Bij afstanden tot 1,5 km gaan we uit van wandelen. Bij afstanden van 1,5 km tot 5 km gaan we uit van een normale (stads)fiets, bij afstanden van 5 t/m 15 km van een e-bike en daarboven van een speed-pedelec.

  De getoonde percentages zijn ten opzichte van het totaal aantal medewerkers dat conform beleid reist met actief vervoer.

  Beweeg de muis over de grafiek voor details.

  Samenstelling actief vervoer

 • Dit is een weergave van de nieuwe of potentiële reismethode, zoals tot stand komt door de gekozen maatregelen toe te passen op de huidige modaliteit.

  De middelste cirkel toont de modaliteitsverdeling op hoofdlijnen (fiets/wandelen-auto-OV). De buitenste cirkel toont dezelfde soort informatie, maar dan uitgesplitst naar sub-modaliteiten (zoals bedrijfsauto of OV+fiets-combinatie). Beweeg de muis over de grafiek voor details en aantallen.

  Zie de kennisbank voor detailinformatie over het toekennen van modaliteiten.

  Potentiële modaliteit (op basis van maatregelen)

 • Naast reistijd is het aantal overstappen een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een OV-verbinding. Deze indicator toont van alle personen die gegeven het ingestelde beleid met het OV reizen, het gemiddelde aantal overstappen in de snelste OV-verbinding.

  Hierbij worden alle overstappen tussen OV-schakels meegeteld (dus trein-trein of trein-bus), en dus niet auto-trein of bijvoorbeeld trein-fiets.

  OV-kwaliteit

  overstappen gemiddeld
 • Deze indicator toont het aantal autoritten (enkele reis) dat door de ingestelde maatregelen bespaard kan worden.

  Autoritten naar het station worden gezien als onderdeel van een OV-rit en niet geteld als autorit.

  Autoreductie-potentieel

  ritten per dag
 • Carpoolen kan een oplossing zijn voor groepen personen waarbij fiets en OV minder geschikt zijn voor het woon-werkverkeer. Als deze automobilisten met elkaar meerijden kan dat kosten, CO2-uitstoot en reistijd besparen.

  Het carpoolpotentieel geeft aan hoeveel automobilisten er zijn die een collega-automobilist hemelsbreed op minder dan 3 kilometer afstand hebben wonen die ook met de auto naar dezelfde bestemming reist. Personen die met fiets- of OV reizen, tellen niet mee als carpoolpotentieel.

  Carpoolpotentieel

  automobilisten
 • Deze indicator toont het potentiële gebruik van officiële P+R locaties die conform de ingestelde maatregelen gebruikt worden. De betreffende personen reizen dan met de auto naar de P+R locatie en vervolgen hun reis met het OV.

  Gebruik P+R locaties (beta)

 • Deze indicator toont het aantal bedrijfsauto's, volgens opgave en het potentieel. Dit wordt beïnvloed via de auto-maatregel ‘bedrijfsauto laten staan’. Zonder deze maatregel verandert MobilityAnalyst bedrijfsauto's niet.

  Bedrijfsauto's:

 • Deze indicator toont het aantal parkeerplekken dat op een gemiddelde dag nodig is. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel of met de parkeerplekken voor bezoekers of bijvoorbeeld pool-auto’s.

  Benodigde parkeerplekken

 • Deze indicator toont de potentiële besparingen in jaarlijkse kosten, gegeven de ingevulde jaarlijkse kosten per parkeerplek.

  De gemiddelde kosten voor een parkeerplaats voor de organisatie lopen sterk uiteen en hangen af van de locatie (binnenstedelijk of daarbuiten) en aard (garage of terrein). Naar schatting bedragen de kosten gemiddeld € 700,- per jaar.

  Of deze besparingen daadwerkelijk te realiseren zijn en op welke termijn, hangt af van verschillende factoren: wordt er alleen op eigen terrein geparkeerd of zijn er gedeelde plekken, en kunnen plekken makkelijk afgestoten worden?

  Besparing minder parkeerplekken

  Als een te besparen parkeerplek gemiddeld € kost, bedraagt de jaarlijkse besparing:

 • Hoewel elke situatie anders is en het aantal laadpalen afhangt van bijvoorbeeld het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal personen en bezoekers dat u wilt faciliteren, zijn er wel algemene stelregels te benoemen.

  De hier getoonde indicator is gebaseerd op het advies om per 10 parkeerplekken één laadpunt aan te bieden (n.b.: Veel laadpalen bevatten 2 of meer laadpunten). Deze norm komt overeen met het EU-besluit als onderdeel van het pakket 'Schone energie voor alle Europeanen’.

  Volgens deze maatregel moet bij alle nieuwe of verbouwde bedrijfspanden verplicht 1 laadpunt geïnstalleerd worden per 10 parkeerplaatsen.

  Minimaal benodigd aantal laadpunten

  laadpunten.
 • Huisvesting

  Organisaties kijken van tijd tot tijd naar de huisvestingssituatie: Wordt een aflopend huurcontract weer verlengd? Klopt het aantal vierkante meters nog met het huidige gebruik? Maar ook: zijn we nog wel tevreden over de bereikbaarheid van het pand? Hoe zit het met de auto-afhankelijkheid? Hoeveel vestigingen past het beste? Door bij een mogelijk verhuismoment gedegen naar mobiliteit te kijken, valt veel te besparen, bijvoorbeeld op het gebied van kosten, CO2 of talentbehoud.
  Spelen er bij uw organisatie stay-or-go-beslissingen? Overweeg dan het laten activeren van de speciale herhuisvestingsmodule van MobilityLabel (hiervoor geldt een meerprijs).

 • Deze indicator toont de jaarlijks verbrande caloriën middels actief vervoer. Hierbij worden alleen reizen geteld die van deur-tot-deur worden gewandeld of gefietst. Er wordt gerekend met een gemiddelde van 25 kcal per kilometer.

  Deze indicator toont ook het BigMac-equivalent van de verbruikte kilocalorieën. Een BigMac bevat volgens opgave van Mc Donalds 503 kcal, of 2106 kJ.

  Jaarlijks verbruikte kcal door actief vervoer:

    BigMacs per jaar

 • Uit verschillende onderzoeken blijkt dat personen die naar het werk fietsen zich gemiddeld minder vaak ziek melden. Het gemiddeld aantal verzuimdagen van fietsers is 7,4 tegen 8,7 voor niet-fietsers. Onder fietsers is een grotere groep is die zich nooit ziek meldt. Ook de verzuimfrequentie bij fietsers is lager dan die van niet-fietsers. Verder lezen?

  Impact ziekteverzuim door actief vervoer

  dagen per jaar
 • Dit overzicht visualiseert de individuele veranderingen per enkele reis en toont hoeveel personen wat voor verbetering of verslechtering hebben in hun reistijd ten gevolge van de ingestelde maatregelen.

  Individuele veranderingen per enkele reis:

 • Deze indicator toont de totale jaarlijkse reistijd van alle personen, vóór en na maatregelen. In de reistijdberekeningen worden totale tijden van deur tot deur gerekend, dat betekent:
  • Autoreistijden bestaan uit het gemiddelde van de reistijd van de heenreis en terugreis plus de tijd benodigd om de auto te parkeren
  • OV-reistijden bestaan uit reistijd conform actuele dienstregelingen inclusief overstaptijden en inclusief de tijd die benodigd is van huis tot OV-halte en van OV-halte tot de bestemming.
  • Fiets-reistijden bestaan uit de fietstijd over de snelste fietsbare route van deur tot deur plus de tijd benodigd om de fiets te stallen.

  Jaarlijkse reistijd:

   

 • Dit is een weergave van het totaal aantal personen per reismethode in de huidige en potentiële situatie. Dit komt tot stand door de gekozen maatregelen toe te passen op de huidige modaliteit.

  Modaliteitsveranderingen

  Actief vervoer:
  • Wandelen:
  • Fiets (stadsfiets):
  • eBike:
  • SpeedPedelec:
  Openbaar vervoer:
  • OV (te voet):
  • OV (fiets in voortransport):
  • OV (fiets in voor- en natransport):
  • OV (auto in voortransport):
  Auto:
  • Privé-auto:
  • Bedrijfsauto:
 • Deze indicator toont het aantal uur dat uw organisatie in totaal jaarlijks aan reistijd verliest als gevolg van drukte, files en wegwerkzaamheden op het (hoofd)wegennet. Deze voertuigverliesuren worden berekend door de daadwerkelijke reistijd te vergelijken met de reistijd die de auto’s nodig zou hebben om ongestoord en zonder vertraging de reis te maken.

  Reistijdverlies door files:

    per jaar

 • Deze indicator toont het aantal personen dat volgens opgave van de organisatie op flexibele tijden kan reizen en conform de ingestelde maatregelen met de auto reist.

  Door buiten de spitstijden te reizen, reis je ontspannen en comfortabel en draag je minder bij aan files. Steeds meer personen kiezen er voor om de dag thuis te beginnen en na de spits te reizen.

  Reizen buiten spitstijden (auto)

  van de automobilisten kunnen op flexibele tijden reizen
 • Deze indicator toont het aantal personen dat volgens opgave van de organisatie op flexibele tijden kan reizen en conform de ingestelde maatregelen met het OV reist.

  Door buiten de spitstijden te reizen, reis je ontspannen en comfortabel en draag je minder bij aan piekdrukte in het OV. Steeds meer personen kiezen er voor om de dag thuis te beginnen en na de spits te reizen.

  Reizen buiten spitstijden (OV)

  van de OV-reizigers kunnen op flexibele tijden reizen
 • Deze indicator toont het aantal reizigers dat met de fiets naar het station reist en daarbij gebruik kan maken van een bewaakte fietsenstalling op een treinstation. De jaarlijkse kosten zijn een inschatting op basis van losse betaling per dag.

  N.B. Steeds meer stationsfietsenstallingen zijn de eerste 24 uur gratis, waardoor die kosten dus ook niet meegeteld worden.

  Gebruik stationsstallingen:

  treinfietsers. Kostenindicatie:
 • Deze indicator toont het aantal reizigers dat vanaf het station een deelfiets kan gebruiken om de bestemming te bereiken. MobilityAnalyst ondersteunt verschillende deelfietsplatformen, waarvan de OV-fiets de grootste is.

  De kostenindicatie betreft jaarlijkse kosten en is gebaseerd op de bij ons bekende dag- of rittarieven.

  Gebruik deelfietsen vanaf aankomststation:

  treinfietsers.
 • Deze tabel toont per station in de regio het aantal reizigers dat vanaf dat station een deelfiets (zoals een OV-fiets) kan gebruiken om de bestemming te bereiken. MobilityAnalyst ondersteunt verschillende deelfietsplatformen, waarvan de OV-fiets de grootste is.

  De kostenindicatie betreft jaarlijkse kosten en is gebaseerd op de bij ons bekende dag- of rittarieven.

  Hier verschijnen alleen stationsnamen als het ingestelde OV-beleid gebaseerd is op fietsen in het natransport.

  Overzicht gebruikte deelfietslocaties:

 • Deze indicator toont het aantal personen met een enkele reis langer dan 60 minuten en de verandering daarin als gevolg van het geselecteerde beleid.

  Wilt u het aantal personen bij een andere drempelwaarde weten (bijvoorbeeld: het aantal personen met een reistijd van meer dan 90 minuten), gebruik dan de reistijdanalysetool elders op dit tabblad.

  Onderzoek toont aan dat een langere reistijd gerelateerd is met meer stress, slechtere slaapkwaliteit, slechtere ervaren gezondheid en meer ontevredenheid over het leven.

  Personen met een enkele reis langer dan 60 minuten

 • Deze indicator toont de gemiddelde reistijd van een enkele reis per FTE, vóór en na maatregelen. De reistijd is gebaseerd op de modaliteit conform de geselecteerde maatregelen, rekening houdend met eventuele (extra) thuiswerkdagen en gewogen met de FTE-factor, zodat een persoon die meer dagen aanwezig is zwaarder meeweegt in het gemiddelde dan een persoon met minder aanwezigheid.

  In de reistijdberekeningen worden totale tijden van deur tot deur gerekend, dat betekent :

  • Autoreistijden bestaan uit het gemiddelde van de reistijd van de heenreis en terugreis plus de tijd benodigd om de auto te parkeren
  • OV-reistijden bestaan uit reistijd conform actuele dienstregelingen inclusief overstaptijden en inclusief de tijd die benodigd is van huis tot OV-halte en van OV-halte tot de bestemming .
  • Fiets-reistijden bestaan uit de fietstijd over de snelste fietsbare route van deur tot deur plus de tijd benodigd om de fiets te stallen.

  Gemiddelde reistijd per enkele reis

   

 • Deze indicator toont de gemiddelde reistijd per week voor een persoon, rekening houdend met het aantal dagen dat de persoon per week aanwezig is. De reistijd per week is terug te brengen door bijvoorbeeld thuiswerken te stimuleren.

  In de reistijdberekeningen worden totale tijden van deur tot deur gerekend, dat betekent:

  • Autoreistijden bestaan uit het gemiddelde van de reistijd van de heenreis en terugreis plus de tijd benodigd om de auto te parkeren
  • OV-reistijden bestaan uit reistijd conform actuele dienstregelingen inclusief overstaptijden en inclusief de tijd die benodigd is van huis tot OV-halte en van OV-halte tot de bestemming.
  • Fiets-reistijden bestaan uit de fietstijd over de snelste fietsbare route van deur tot deur plus de tijd benodigd om de fiets te stallen.

  Gemiddelde reistijd per week:

   

 • Deze indicator toont het aantal fietsenstallingsplaatsen dat op een gemiddelde dag nodig is (inclusief deelfietsen). Hierbij is nog geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel of met de fietsenstallingsplaatsen voor bezoekers. Op de website van de fietsersbond vindt u meer informatie over optimale faciliteiten voor fietsers en de checklist 'fietsvriendelijk bedrijf' (inclusief certificeringsmogelijkheid).

  Benodigde fietsenstalling:

   

 • Deze indicator toont het aandeel personen dat alleen al door het woon-werkverkeer (via wandelen of fietsen) de geadviseerde beweegnorm haalt. Deze norm is door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vastgesteld en doorvertaald in lokale, landelijke richtlijnen. Voor volwassenen zijn de voornaamste adviezen:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
  • Voorkom veel stilzitten.

  Het getoonde percentage is het aandeel personen dat per week meer dan de genoemde 150 minuten woon-werkverkeer wandelend of fietsend aflegt.

  Bron: WHO Physical Activity

  Aandeel personen dat beweegnorm haalt

  met alleen woon-werkverkeer
 • Deze kaart toont per persoon de reismethode conform de geselecteerde maatregelen. Het is mogelijk om alle of alleen bepaalde (sub-)modaliteiten te tonen, bijvoorbeeld: alle bedrijfsauto’s of fietsers. In de kaart kunnen personen aangeklikt worden om meer details op individueel niveau te bekijken, zoals huidige modaliteit, reismogelijkheden, reistijden en individuele voorbeeldreizen behorend bij die reismethode. Bij grote bestanden kan het handig zijn de resultaten geclusterd weer te geven (zie de betreffende optie in de kaart).

  Deze kaart toont per persoon of deze op een andere manier gaat reizen. In de kaart kunnen personen aangeklikt worden om meer details op individueel niveau te bekijken, zoals huidige modaliteit, reismogelijkheden, reistijden en individuele voorbeeldreizen behorend bij die reismethode. Bij grote bestanden kan het handig zijn de resultaten geclusterd weer te geven (zie de betreffende optie in de kaart).

   

  Reismethode per persoon (op basis van maatregelen) en individuele voorbeeldreizenPotentieel anders reizen per persoon

  U opent nu een bestand met daarin een groot aantal personen. Dit kan wachttijden veroorzaken bij het openen van de kaartweergave. MobilityAnalyst werkt sneller zonder een actieve kaartweergave of met een geclusterde weergave. Het is echter altijd mogelijk om gedetailleerde kaarten weer te geven, maar houd wel rekening met wachttijden. De beste prestaties worden behaald met Chrome of Firefox. We raden af ​​om MobilityAnalyst te gebruiken met oudere browsers zoals Internet Explorer.

  Loading data...
 • In sommige regio’s toont MobilityAnalyst een te verwachten aantal passeringen op specifieke vooraf gedefinieerde telpunten. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het weggebruik op bepaalde knelpunten in het wegennet of drukte op OV-trajecten. Per telpunt wordt weergegeven hoeveel personen vóór en ná de ingestelde maatregelen over dit traject reizen, zodat bijvoorbeeld het potentieel van spits- en hindermijdmaatregelen kan worden onderzocht.
  De te onderzoeken trajecten kunnen doorgaans alleen vanuit de betrokken regio’s veranderd worden.
  Meer informatie over trajectmetingen vindt u in het kenniscentrum.

  Deze functionaliteit is momenteel nog beta functionaliteit. Dit kan daarom anders werken dan verwacht en/of bugs bevatten. Heeft u opmerkingen? Neem contact op met MobilityLabel

  RegioRadar (beta)

  Toon op de kaart de aantallen voor:     
      0:00uur
  23:45 uur
 • Deze indicator toont de jaarlijks variabele reiskosten per modaliteit, op basis van de kilometervergoedingen per modaliteit. Getoond wordt het kostenniveau vóór en na maatregelen. Vaste kosten, zoals bij leasecontracten, zijn niet meegenomen. MobilityAnalyst ondersteunt alleen vast-instelbare kosten per kilometer en (nog) geen staffels of grenswaarden.

  Jaarlijks variabele reiskosten per modaliteit:

 • Deze indicator toont de jaarlijks afgelegde totale afstand voor woon-werkverkeer, uitgesplitst naar modaliteit, vóór en na maatregelen.

  Jaarlijks woon-werkverkeer per modaliteit:

 • Deze indicator toont de totale jaarlijkse CO2-uitstoot die gepaard gaat met het woon-werkverkeer van de organisatie, vóór en na de ingestelde maatregelen.

  CO2-uitstoot:

  Dat is

 • Deze indicator illustreert de impact van de CO2-uitstoot en toont het aantal bomen dat één jaar moet groeien om de CO2-uitstoot (ná maatregelen) op te laten nemen.

  Dit is gebaseerd op het gegeven dat één groeiende boom 20 kilogram CO2 per jaar kan opnemen, dus: voor 1 ton CO2-uitstoot moeten 50 bomen een jaar lang groeien of moet een 2.3MW windturbine bijvoorbeeld 2,5 uur draaien.

  Hiervoor moeten

  bomen een jaar lang groeien
 • Om klimaatverandering tegen te gaan kun je het beste minder en schoner reizen. Daarmee voorkom je de uitstoot van CO2. Uitstoot die je niet of moeilijk kunt vermijden, kun je op een andere manier goedmaken en dat wordt compenseren genoemd.

  Deze indicator toont de totale jaarlijkse kosten om de resterende CO2-uitstoot na maatregelen te compenseren. Er zijn verschillende kostenniveau’s voor CO2-compensatie, afhankelijk van de organisatie, de standaard en het soort project. Wij hanteren, net als veel Europese organisaties een rekenbedrag van 10 euro per ton CO2.

  Kosten CO2-compensatie:

   
 • Deze grafiek toont het aantal personen verdeeld per 15 minuten reistijd enkele reis, dus het aantal personen dat bijvoorbeeld een reistijd heeft tussen 0 en 15 minuten voor (grijs) en na (blauw) maatregelen.

  Overzicht individuele reisduren van een enkele reis:

 • Deze indicator toont de totale jaarlijkse CO2-uitstoot per modaliteit in ton per jaar, vóór en na de ingestelde maatregelen.

  CO2-uitstoot per modaliteit

 • Deze indicator toont de gemiddelde enkele reisafstand per modaliteit, vóór en na maatregelen. Dit is een ongewogen gemiddelde over alle personen, zonder rekening te houden met het aantal reisdagen per persoon.

  Gemiddelde enkele-reisafstand per modaliteit:

 • Analyseer hoeveel personen een kortere of langere afstand enkele reis hebben ten opzichte van zelf in te voeren drempelwaarden. Ontdek bijvoorbeeld hoeveel mensen een enkele reis hebben van minder dan 15 kilometer, of meer dan 100 km. De woon-werkafstanden komen overeen met de door de gekozen maatregelen bepaalde modaliteiten.

  Afstandenanalyse

  Aantal personen onder km en boven km:

 • Analyseer hoeveel personen een kortere of langere reistijd hebben ten opzichte van zelf in te voeren drempelwaarden. Ontdek bijvoorbeeld hoeveel mensen een enkele reis hebben van minder dan 30 minuten, of meer dan 60 minuten. De reistijden komen overeen met de door de gekozen maatregelen bepaalde modaliteiten.

  Reistijdanalyse

  Aantal personen met een enkele reis onder minuten en boven minuten:

 • Deze indicator toont de totale wekelijkse CO2-uitstoot per FTE, vóór en na de ingestelde maatregelen.

  CO2-uitstoot per FTE per week:

   

 • Deze indicator toont de totale wekelijkse CO2-uitstoot per FTE, vóór en na de ingestelde maatregelen, ingedeeld in oplopende klassen van een mobiliteitslabel (G t/m A).

  MobilityLabel hanteert de volgende normen bij het toekennen van de mobiliteitslabels:

  1. A: minder dan 25 kg CO2/FTE/week
  2. B: 25-50 kg CO2/FTE/week
  3. C: 50-75 kg CO2/FTE/week
  4. D: 75-100 kg CO2/FTE/week
  5. E: 100-125 kg CO2/FTE/week
  6. F: 125-150 kg CO2/FTE/week
  7. G: meer dan 150 kg CO2/FTE/week

  Mobiliteitslabel:

   

MobilityAnalyst werkt niet in Internet Explorer. Gebruik een andere webbrowser, zoals Chrome, Firefox of Microsoft Edge.

Hoeveel CO2, reistijd en kosten kan uw organisatie besparen?
Ontdek het met de meest interactieve en gebruiksvriendelijke mobiliteitsscan van Europa

Hebben wij al een mobiliteitsscan voor uw organisatie gedaan? Open dan uw MobilityAnalyst-bestand en ga direct aan de slag met inzicht en besparingen.

Bent u zich aan het oriënteren op tooling die uw organisatie verder kan helpen, open dan MobilityAnalyst in de demo-modus en ontdek wat een interactieve mobiliteitsscan voor uw organisatie kan betekenen.

stub for tooltip