van medewerkers geselecteerd

Dit is een (fictief) demobestand. Wilt u aan de slag met uw eigen situatie, ga dan naar mobilityanalyst.com.
 
www.wijzijnbreikers.nl Optimaliseer mobiliteitsbeleid voor meerdere organisaties

Aan de slag met:

Stel hier in wat een acceptabele fietsafstand is en ontdek direct voor hoeveel medewerkers de fiets een acceptabel alternatief is. De invoer is in kilometer per enkele reis, gerekend over daadwerkelijke fietsbare routes. Bij fietsafstanden tot 5 km gaan we uit van een normale (stads)fiets, bij afstanden van 5 t/m 15 km van een e-bike en daarboven van een speed-pedelec.

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle grafieken, kaarten en andere indicatoren aan de rechterkant van het scherm.'

N.B.: Medewerkers die volgens opgave van de werkgever in de huidige situatie al met de fiets naar het werk gaan, zullen door maatregelen nooit veranderen in automobilisten of OV-reizigers. Als de reismethode echter niet door de werkgever was opgegeven, dan kunnen medewerkers die gemodelleerd zijn als fietser wél veranderen in een automobilist of OV-reiziger.

0km
40 km

Maak hier keuzes met betrekking tot het voorgenomen OV-beleid van de organisatie.

Om te beoordelen of OV voor een medewerker een acceptabel alternatief voor de auto is, wordt de OV-reistijd en de auto-reistijd van elke medewerker met elkaar vergeleken. Deze vergelijking betreft de totale deur-tot-deur-tijden, gebaseerd op de actuele dienstregelingen, filedruk, overstaptijd en parkeertijd. Dit kan op twee manieren: absoluut (in additionele minuten) of relatief (in een percentage). Veel verkeerskundigen hanteren de relatieve aanpak met een 50%-norm (ook wel bekend als VF-factor 1,5), maar bij cases met relatief korte reistijden kan een absoluut verschil van bijvoorbeeld 20 minuten soms beter passen.

Er kan een absolute ondergrens van bijvoorbeeld 30 minuten worden ingevoerd waaronder het OV sowieso als acceptabel alternatief geldt. Dit helpt om ongewenste conclusies bij kortere afstanden te voorkomen (als je een OV-reis van 20 minuten vergelijkt met een autoreis van 10 minuten, is dat weliswaar 100% langer, maar wellicht beide acceptabel).

Daarnaast kan er ook een keuze worden gemaakt uit het soort voor- en natransport: Gaan de medewerkers lopend naar bushalte of station, of gebruiken ze de fiets als dat sneller is? De meest gangbare scenario’s zijn lopen-OV-lopen en fiets-OV-lopen, maar ook fiets-OV-fiets is mogelijk (bijvoorbeeld als medewerkers OV-fietsen of andere deelfietsen tot hun beschikking hebben). Als de fiets in het voortransport wordt geselecteerd, wordt er in de berekeningen van uit gegaan dat de medewerker een fiets tot zijn beschikking heeft. Of deze daadwerkelijk wordt gebruikt, hangt af van de betreffende fiets-, loop- en stallingstijden.

Als er op de ingestelde wijze géén acceptabele OV-verbinding wordt gevonden, kan een alternatief gevonden worden in de vorm van een auto-OV-lopen-keten met een in de buurt gelegen P+R. Op deze wijze kan een auto-OV combinatie toch bijdragen aan een reductie van de CO2-uitstoot of het benodigde aantal parkeerplaatsen op de locatie. Dit alternatief wordt alleen gebruikt als er een geschikte P+R-locatie gevonden is én de totale reis daarmee onder de ingestelde grens blijft.

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle grafieken, kaarten en andere indicatoren aan de rechterkant van het scherm.

N.B.: Medewerkers die volgens opgave van de werkgever in de huidige situatie al met het OV naar het werk gaan, kunnen door maatregelen wel veranderen in fietsers, als dat beter past bij het gekozen beleid, maar niet in automobilisten. Als de reismethode niet door de werkgever was opgegeven, dan kunnen medewerkers die gemodelleerd zijn als OV-reiziger wél veranderen in een automobilist.

Om te beoordelen of OV acceptabel is wordt de OV-reistijd van de medewerker vergeleken met de reistijd per auto. Dit kan op twee manieren:

0
90 minuten
0%
100% extra

Kies de gewenste vormen van voor- en natransport:

lopen-OV-lopen (de OV-reis wordt zonder fiets doorgerekend)'.
fietsen-OV-lopen (bij voortransport fiets beschikbaar)
fietsen-OV-fietsen (bij voor- en natransport fiets beschikbaar)

Eén van de auto-maatregelen betreft het challengen van het lease-beleid. MobilityAnalyst gaat er normaal gesproken van uit dat leaserijders altijd met de auto blijven rijden. Als u dit los wilt laten, kies dan voor deze optie waarbij leaserijders met de fiets en/of OV reist als dat beter bij het geselecteerde beleid past.

Een andere maatregel betreft een rechtstreekse reductie van de uitstoot van de lease-auto’s, bijvoorbeeld door maatregelen als

 • Rijtraining en monitoring conform ‘het nieuwe rijden’ (vaak goed voor 3% tot 8% CO2-reductie)
 • De juiste bandenspanning (vaak goed voor 2% tot 5% CO2-reductie)
 • Het wagenpark verduurzamen, bijvoorbeeld door alleen nog elektrische auto’s of auto’s met A-label toe te staan (informeer bij uw fleetmanager wat een reëel besparingspercentage is voor uw wagenpark)

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle grafieken, kaarten en andere indicatoren aan de rechterkant van het scherm.

Lease-auto laten staan

MobilityAnalyst gaat er van uit dat leaserijders altijd met de auto blijven rijden. Als u dit los wilt laten, kies dan voor deze optie:

Uitstoot verminderen

0 %
100 %

Flexwerkwerkbeleid kan grote impact hebben op al uw mobiliteitskentallen zoals kosten en CO2-uitstoot, maar ook op parkeer- en werkplekfaciliteiten.

U kunt bij deze maatregel aangeven hoeveel (additionele) dagen uw medewerkers per week niet naar hun vaste werklocatie reizen (bovenop de wellicht al opgegeven waarden in de input-template) en hierbij een ondergrens aangeven van het aantal dagen dat de medewerker op kantoor aanwezig moet zijn. Er kan gekozen worden deze maatregel alleen te relateren aan langreizenden (bijvoorbeeld door 30 of 60 minuten als ondergrens in te vullen) of aan alle medewerkers (vul dan ‘0’ in bij minimale reistijd).

Een veelgebruikte invulling van flexwerken is thuiswerken, maar ook regionale flexkantoren kunnen een alternatief bieden om lokaal te werken zonder veel reistijd.

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle grafieken, kaarten en andere indicatoren aan de rechterkant van het scherm.

Dit geldt alleen voor medewerkers waarbij in het invoertemplate is aangegeven dat zij thuis kunnen werken.

Thuiswerkbeleid kan gelden voor alle medewerkers of alleen voor medewerkers met een bepaalde minimum reistijd.
Medewerkers die meer dan minuten reizen (enkele reis), gaan dag(en) extra thuiswerken. Op voorwaarde dat ze minimaal dag(en) op kantoor aanwezig zijn.

Reizen op andere tijden
Heenreis
 Vertrek om
 Aankomst voor
Terugreis
 Vertrek om
 Aankomst voor
Modaliteit
Routes
CO2
Facilities
Medewerkers
Vitaliteit
 • Dit is een weergave van de huidige reismethode, zoals door de werkgever opgegeven in het invultemplate óf zoals gemodelleerd (indien de huidige modaliteit niet bekend was).

  De middelste cirkel toont de modaliteitsverdeling op hoofdlijnen (fiets-auto-OV). De buitenste cirkel toont dezelfde soort informatie, maar dan uitgesplitst naar sub-modaliteiten (zoals leaseauto of fiets-OV-lopen-variant

  (Inschatting) huidige modaliteit

 • Deze indicator toont de gemiddelde enkele reisafstand per medewerker, vóór en na maatregelen. Dit is een ongewogen gemiddelde over alle medewerkers, niet genormaliseerd naar FTE-factor of thuiswerkdagen.

  Gemiddelde enkele-reisafstand:

 • Deze indicator toont de jaarlijkse variabele reiskosten voor de organisatie, op basis van de opgegeven kilometervergoedingen per modaliteit. Getoond wordt het kostenniveau vóór en na maatregelen. Vaste kosten, zoals bij leasecontracten, zijn niet meegenomen. MobilityAnalyst ondersteunt alleen vast-instelbare kosten per kilometer en (nog) geen staffels of grenswaarden.

  Jaarlijkse variabele reiskosten:

  Dat is

 • Deze indicator toont de jaarlijkse variabele reiskosten per FTE, op basis van de opgegeven kilometervergoedingen per modaliteit. Getoond wordt het kostenniveau vóór en na maatregelen. Vaste kosten, zoals bij leasecontracten, zijn niet meegenomen. MobilityAnalyst ondersteunt alleen vast-instelbare kosten per kilometer en (nog) geen staffels of grenswaarden.

  Jaarlijkse variabele reiskosten per FTE:

  Dat is

 • Deze indicator toont de jaarlijks afgelegde totale afstand voor woon-werkverkeer, rekening houdend met de reisafstanden behorende bij de betreffende reismethode (dus fietsers doorgerekend over fietsroutes, etc.), vóór en na maatregelen. Deze indicator wordt sterk beïnvloed door de maatregelen rondom thuiswerkbeleid. Er wordt gerekend met een (opgegeven of default-) waarde voor gemiddeld aantal werkweken per jaar.

  Jaarlijkse afstand woon-werkverkeer:

  Dit is keer de aarde rond

 • Deze indicator toont het aantal medewerkers, FTE en locaties conform opgave. Heeft uw organisatie van meerdere standplaatsen de gegevens aangeleverd, dan kunt u met de filterknoppen linksonder inzoomen op specifieke locaties of groepen medewerkers.

  FTE

 • Deze indicator toont het aantal medewerkers dat op een gemiddelde kantoordag aanwezig is op de werklocatie(s). Hierbij is geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel.

  Gemiddelde aanwezigheid op werklocatie

 • Het aantal mensen dat minder en anders kan gaan reizen door de geselecteerde maatregelen.

  Deze telling is ontdubbeld, immers: medewerkers kunnen bijvoorbeeld in de scope vallen van bepaald fietsbeleid als gekozen thuiswerkbeleid. Deze medewerkers worden dan slechts éénmaal geteld.

  Wilt u exact weten wélke medewerkers minder of anders zouden gaan reizen bij een bepaalde maatregel, selecteer dan alleen die maatregel en bekijk de medewerkerkaarten of maak een Excel-export (via knop linksonder in het scherm). U kunt dit herleiden tot het niveau van postcode of (gepseudonimiseerd) personeelsnummer.

  Potentieel 'minder en anders reizen':

 • Deze indicator toont het aantal medewerkers dat op een gemiddelde kantoordag thuis of op een flexkantoor vlakbij huis werkt. Hierbij is geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel. De tool houdt geen rekening met werkzaamheden op een klantlocatie.

  Thuiswerk-potentieel

  medewerkers werken gemiddeld dagen thuis (of in de buurt).
 • Deze indicator toont het aantal thuiswerkende medewerkers met een flexkantoor in de buurt. Het werken op een flexkantoor kan een goed alternatief zijn. Het combineert de voordelen van thuiswerken (nauwelijks reistijd) met die van werken op de normale werkplek (werk-privé-balans, faciliteiten, arbo-werkplek, etc). Getoond wordt het aantal medewerkers dat op minder dan 5 km afstand een flexkantoor van één van de grote landelijke aanbieders heeft en conform maatregelen ervan gebruik zou kunnen maken, inclusief een uitsplitsing naar de flexoperator-ketens die qua locatie voor de werkgever het meest relevant zijn. .

  Flexkantoor-potentieel

  van de  thuiswerkers hebben een flexkantoor in de buurt. Ze hebben de volgende operators in de buurt:
 • Deze indicator toont welk deel van de werktijd conform maatregelen wordt gewerkt op de vaste werklocatie of thuis. Het thuiswerkpotentieel is opgesplitst in medewerkers die wel en geen flexkantoor in de buurt als alternatief hebben.

  Locatiebezetting per week:

 • Deze indicator toont de jaarlijkse bewegingstijd door fietsen. Hierbij worden alleen kilometers geteld die van deur-tot-deur worden gefietst en (nog) niet de fietskilometers om bij het station te komen.

  Jaarlijkse bewegingstijd door fietsen:

   

 • Deze indicator toont het percentage medewerkers dat op de fiets naar het werk komt, vóór en na maatregelen.

  Op de fiets naar werk

 • Dit is een weergave van de nieuwe of potentiële reismethode, zoals tot stand komt door de gekozen maatregelen toe te passen op de huidige modaliteit.

  De middelste cirkel toont de modaliteitsverdeling op hoofdlijnen (fiets-auto-OV). De buitenste cirkel toont dezelfde soort informatie, maar dan uitgesplitst naar sub-modaliteiten (zoals leaseauto of fiets-OV-lopen-variant).

  Op de website van MobilityLabel staat technische detailinformatie over het toekennen van modaliteiten bij modelleringen en gestapeld beleid.

  Potentiële modaliteit (op basis van maatregelen)

 • Naast reistijd is het aantal overstappen een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een OV-verbinding. Deze indicator toont van alle medewerkers die gegeven het ingestelde beleid met het Ov reizen, het gemiddelde aantal overstappen in de snelste OV-verbinding.

  Hierbij worden alle overstappen tussen OV-schakels meegeteld (dus trein-trein of trein-bus), en dus niet auto-trein of bijvoorbeeld trein-fiets.

  OV-kwaliteit

  overstappen gemiddeld
 • Deze indicator toont het aantal ritten (enkele reis) dat door de ingestelde maatregelen bespaard kan worden.

  Autoritten naar het station (P+R) tellen mee als OV-verplaatsing en leiden dus tot een besparing van het aantal (deur-to-deur-)ritten in deze indicator.

  Autoreductie-potentieel

  ritten per dag
 • Carpoolen kan een oplossing zijn voor groepen medewerkers waarbij fiets en OV minder geschikt zijn voor het woon-werkverkeer. Als deze automobilisten met elkaar meerijden kan dat kosten, CO2-uitstoot en reistijd besparen.)

  Het carpoolpotentieel geeft aan hoeveel automobilisten er zijn die een collega-automobilist hemelsbreed op minder dan 3 kilometer afstand hebben wonen. Hierbij is rekening gehouden met dezelfde werklocatie. Medewerkers die met fiets- of OV reizen, tellen niet mee als carpoolpotentieel, leaserijders wel.)

  Heeft uw organisatie na fiets- en OV-maatregelen nog veel automobilisten en een hoog carpoolpotentieel, dan loont het wellicht om in te zoomen op deze groep medewerkers (zie kaart en export) om te ontdekken welke medewerkers hier open voor staan.)

  Carpoolpotentieel

  automobilisten
 • Deze indicator toont het aantal lease-auto's, volgens opgave en het potentieel. Dit wordt vooral beïnvloed via de auto-maatregel ‘lease-auto laten staan’. Zonder deze maatregel gaat MobilityAnalyst er van uit dat leaserijders altijd met de auto blijven rijden. Als u dit los wilt laten, kies dan voor de optie dat ook leaserijders met de fiets en/of OV gaan als dat beter bij het beleid past.

  Lease-auto's:

 • Deze indicator toont het aantal parkeerplekken dat op een gemiddelde werkdag nodig is ten behoeve van de eigen medewerkers. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel of met de parkeerplekken voor bezoekers of bijvoorbeeld pool-auto’s.

  Benodigde parkeerplekken

 • Deze indicator toont de potentiële besparingen in jaarlijkse kosten, gegeven de ingevulde jaarlijkse kosten per parkeerplek.

  De gemiddelde kosten voor een parkeerplaats voor de werkgever lopen sterk uiteen en hangen af van de locatie (binnenstedelijk of daarbuiten) en aard (garage of terrein). Naar schatting bedragen de kosten gemiddeld € 700,- per jaar.

  Of deze besparingen daadwerkelijk te realiseren zijn en op welke termijn, hangt af van verschillende factoren: wordt er alleen op eigen terrein geparkeerd of zijn er gedeelde plekken, en kunnen plekken makkelijk afgestoten worden?

  Besparing minder parkeerplekken

  Als een te besparen parkeerplek gemiddeld € kost, bedraagt de jaarlijkse besparing:

 • Hoewel elke situatie anders is en het aantal laadpalen afhangt van bijvoorbeeld het aantal elektrische lease- en bedrijfsauto’s en het aantal medewerkers en bezoekers dat u wilt faciliteren, zijn er wel algemene stelregels te benoemen.

  De hier getoonde indicator is gebaseerd op het advies om per 10 parkeerplekken één laadpunt aan te bieden (n.b.: Veel laadpalen bevatten 2 of meer laadpunten). Deze norm komt overeen met het EU-besluit als onderdeel van het pakket 'Schone energie voor alle Europeanen’.

  Volgens deze maatregel moet bij alle nieuwe of verbouwde bedrijfspanden verplicht 1 laadpunt geïnstalleerd worden per 10 parkeerplaatsen.

  Minimaal benodigd aantal laadpunten

  laadpunten.
 • Huisvesting

  Organisaties kijken van tijd tot tijd naar de huisvestingssituatie: Wordt een aflopend huurcontract weer verlengd? Klopt het aantal vierkante meters nog met het huidige gebruik? Maar ook: zijn we nog wel tevreden over de bereikbaarheid van het pand? Hoe zit het met de auto-afhankelijkheid? Hoeveel vestigingen past het beste? Door bij een mogelijk verhuismoment gedegen naar mobiliteit te kijken, valt veel te besparen, bijvoorbeeld op het gebied van kosten, CO2 of talentbehoud.
  Spelen er bij uw organisatie stay-or-go-beslissingen? Overweeg dan het laten activeren van de speciale herhuisvestingsmodule van MobilityLabel (hiervoor geldt een meerprijs).

 • Deze indicator toont de totaal verbruikte caloriën die de fietsende medewerkers jaarlijks verbranden van en naar werk. Hierbij worden alleen kilometers geteld die van deur-tot-deur worden gemaakt en (nog) niet de fietskilometers om bij het station te komen. Er wordt gerekend met een gemiddelde van 25 kcal per kilometer.

  Deze indicator toont ook het BigMac-equivalent van de verbruikte kilocalorieën. Een BigMac bevat volgens opgave van Mc Donalds 503 kcal, of 2106 kJ. Dit is 25% van een dagelijkse referentie-inname.

  Jaarlijks verbruikte kcal door fietsen:

    BigMacs per jaar

 • Uit onderzoek van TNO blijkt dat medewerkers die naar het werk fietsen zich gemiddeld minder vaak ziek melden. Het gemiddeld aantal verzuimdagen van fietsers is 7,4 tegen 8,7 voor niet-fietsers. Onder fietsers is een grotere groep is die zich nooit ziek meldt. Ook de verzuimfrequentie bij fietsers is lager dan die van niet-fietsers. Verder lezen? https://mobilitylabel.com/fietsfeiten-TNO.pdf#page=10

  Impact ziekteverzuim door toename fietsers

  dagen per jaar
 • Dit overzicht visualiseert de individuele veranderingen per enkele reis en toont hoeveel medewerkers wat voor verbetering of verslechtering hebben in hun woon-werk-reistijd ten gevolge van de ingestelde maatregelen.

  Individuele veranderingen per enkele reis:

 • Deze indicator toont de totale jaarlijkse reistijd van alle medewerkers, vóór en na maatregelen. In de reistijdberekeningen worden totale tijden van deur tot deur gerekend, dat betekent:
  • Autoreistijden bestaan uit het gemiddelde van de reistijd van de heenreis en terugreis plus de tijd benodigd om de auto te parkeren
  • OV-reistijden bestaan uit reistijd conform actuele dienstregelingen inclusief overstaptijden en inclusief de tijd die benodigd is van huis tot OV-halte en van OV-halte tot het werkadres.
  • Fiets-reistijden bestaan uit de fietstijd over de snelste fietsbare route van deur tot deur plus de tijd benodigd om de fiets te stallen.

  Jaarlijkse reistijd:

   

 • Legenda:
  •  Fiets
  •  Fiets, eBike
  •  Fiets, SpeedPedelec
  •  Lopen-OV-lopen
  •  Fiets-OV-lopen
  •  Fiets-OV-fiets
  •  Auto-OV-lopen (P+R)
  •  Auto - privé
  •  Auto - lease
 • Deze indicator toont het aantal uur dat uw medewerkers in totaal jaarlijks aan reistijd verliezen als gevolg van drukte, files en wegwerkzaamheden op het (hoofd)wegennet. Deze voertuigverliesuren worden berekend door de daadwerkelijke reistijd te vergelijken met de reistijd die de auto’s nodig zou hebben om ongestoord en zonder vertraging de reis te maken.

  Reistijdverlies door files:

    per jaar

 • Deze indicator toont het aantal medewerkers dat volgens opgave van de werkgever op flexibele tijden kan reizen en conform de ingestelde maatregelen met de auto reist.

  Door buiten de spitstijden te reizen, reis je ontspannen en comfortabel naar je werk en draag je minder bij aan files. Steeds meer medewerkers kiezen er voor om de werkdag thuis te beginnen en na de spits naar kantoor te reizen.

  Reizen buiten spitstijden (auto)

  van de automobilisten kunnen op flexibele tijden reizen
 • Deze indicator toont het aantal medewerkers dat volgens opgave van de werkgever op flexibele tijden kan reizen en conform de ingestelde maatregelen met het OV reist.

  Door buiten de spitstijden te reizen, reis je ontspannen en comfortabel naar je werk en draag je minder bij aan piekdrukte in het OV. Steeds meer medewerkers kiezen er voor om de werkdag thuis te beginnen en na de spits naar kantoor te reizen.

  Reizen buiten spitstijden (OV)

  van de OV-reizigers kunnen op flexibele tijden reizen
 • Deze indicator toont het aantal reizigers dat met de fiets naar het station reist en daarbij gebruik kan maken van een bewaakte fietsenstalling op een treinstation. De jaarlijkse kosten zijn een inschatting op basis van losse betaling per dag.

  N.B. Steeds meer stationsfietsenstallingen zijn de eerste 24 uur gratis, waardoor die kosten dus ook niet meegeteld worden.

  Gebruik stationsstallingen:

  treinfietsers. Kostenindicatie:
 • Deze indicator toont het aantal reizigers dat vanaf het station een deelfiets kan gebruiken om de bestemming te bereiken. MobilityAnalyst ondersteunt verschillende deelfietsplatformen, waarvan de OV-fiets de grootste is.

  De kostenindicatie betreft jaarlijkse kosten en is gebaseerd op de bij ons bekende dag- of rittarieven.

  Gebruik deelfietsen vanaf aankomststation:

  treinfietsers.
 • Deze tabel toont per station in de regio het aantal reizigers dat vanaf dat station een deelfiets (zoals een OV-fiets) kan gebruiken om de bestemming te bereiken. MobilityAnalyst ondersteunt verschillende deelfietsplatformen, waarvan de OV-fiets de grootste is.

  De kostenindicatie betreft jaarlijkse kosten en is gebaseerd op de bij ons bekende dag- of rittarieven.

  Hier verschijnen alleen stationsnamen als het ingestelde OV-beleid gebaseerd is op fietsen in het natransport.

  Overzicht gebruikte deelfietslocaties:

 • Deze indicator toont het aantal fietsenstallingsplaatsen dat op een gemiddelde werkdag nodig is ten behoeve van de eigen medewerkers (inclusief deelfietsen). Hierbij is nog geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel of met de fietsenstallingsplaatsen voor bezoekers. Op de website van de fietsersbond vindt u meer informatie over optimale faciliteiten voor fietsers en de checklist 'fietsvriendelijk bedrijf' (inclusief certificeringsmogelijkheid).

  Benodigde fietsenstallingsplaatsen op werklocatie

 • Deze indicator toont het aantal medewerkers met een enkele reis langer dan 60 minuten en de verandering daarin als gevolg van het geselecteerde beleid.

  Wilt u een dergelijk medewerkeraantal van een andere drempelwaarde weten (bijvoorbeeld: het aantal medewerkers met een reistijd van meer dan 90 minuten), gebruik dan de reistijdanalysetool elders op dit tabblad.

  RIVM-onderzoek toont aan dat een langere reistijd gerelateerd is met meer stress, slechtere slaapkwaliteit, slechtere ervaren gezondheid en meer ontevredenheid over het leven.

  Medewerkers met een enkele reis langer dan 60 minuten

 • Deze indicator toont de gemiddelde reistijd van een enkele reis per FTE, vóór en na maatregelen. De reistijd is gebaseerd op de modaliteit conform de geselecteerde maatregelen, rekening houdend met eventuele (extra) thuiswerkdagen en gewogen met de FTE-factor, zodat een medewerker die meer dagen op kantoor aanwezig is zwaarder meeweegt in het gemiddelde dan een medewerker met minder aanwezigheid.

  In de reistijdberekeningen worden totale tijden van deur tot deur gerekend, dat betekent :

  • Autoreistijden bestaan uit het gemiddelde van de reistijd van de heenreis en terugreis plus de tijd benodigd om de auto te parkeren
  • OV-reistijden bestaan uit reistijd conform actuele dienstregelingen inclusief overstaptijden en inclusief de tijd die benodigd is van huis tot OV-halte en van OV-halte tot het werkadres .
  • Fiets-reistijden bestaan uit de fietstijd over de snelste fietsbare route van deur tot deur plus de tijd benodigd om de fiets te stallen.

  Gemiddelde reistijd per enkele reis

   

 • Deze indicator toont de gemiddelde reistijd per week voor een medewerker, rekening houdend met het aantal dagen dat de medewerker per week op kantoor is. De reistijd per week is terug te brengen door bijvoorbeeld thuiswerken te stimuleren.

  In de reistijdberekeningen worden totale tijden van deur tot deur gerekend, dat betekent:

  • Autoreistijden bestaan uit het gemiddelde van de reistijd van de heenreis en terugreis plus de tijd benodigd om de auto te parkeren
  • OV-reistijden bestaan uit reistijd conform actuele dienstregelingen inclusief overstaptijden en inclusief de tijd die benodigd is van huis tot OV-halte en van OV-halte tot het werkadres.
  • Fiets-reistijden bestaan uit de fietstijd over de snelste fietsbare route van deur tot deur plus de tijd benodigd om de fiets te stallen.

  Gemiddelde reistijd per week:

   

 • Deze indicator toont het aantal fietsenstallingsplaatsen dat op een gemiddelde werkdag nodig is ten behoeve van de eigen medewerkers (inclusief deelfietsen). Hierbij is nog geen rekening gehouden met een niet-evenredige weekspiegel of met de fietsenstallingsplaatsen voor bezoekers.

  Benodigde fietsenstallingsplaatsen op werklocatie:

   

 • Deze kaart toont per medewerker de modaliteit conform de geselecteerde maatregelen. Het is mogelijk om alle of alleen bepaalde (sub-)modaliteiten te tonen, bijvoorbeeld: alle leaseauto’s of fietsers. In de kaart kunnen medewerkers aangeklikt worden om meer details op medewerkerniveau te bekijken, zoals huidige modaliteit, reismogelijkheden, reistijden en individuele voorbeeldreizen behorend bij die reismethode. Bij grote medewerkerbestanden kan het handig zijn de resultaten geclusterd weer te geven (zie de betreffende optie in de kaart)..
   

  Reismethode per medewerker (op basis van maatregelen) en individuele voorbeeldreizen

  U opent nu een bestand met daarin een groot aantal medewerkers. Dit kan wachttijden veroorzaken bij het openen van de kaartweergave. MobilityAnalyst werkt sneller zonder een actieve kaartweergave of met een geclusterde weergave. Het is echter altijd mogelijk om gedetailleerde kaarten weer te geven, maar houd wel rekening met wachttijden. De beste prestaties worden behaald met Chrome of Firefox. We raden af ​​om MobilityAnalyst te gebruiken met oudere browsers zoals Internet Explorer.

  Loading data...
 • In sommige regio’s toont MobilityAnalyst verwacht autogebruik op specifieke wegdelen en OV-gebruik op specifieke OV-trajecten. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het weggebruik op bepaalde knelpunten in het wegennet of drukte op OV-trajecten. Hierbij zijn -veelal via de regio- vooraf specifieke wegsegmenten en/of OV-trajecten gedefinieerd, zowel voor de passeringen in de ochtendspits als in de avondspits. Per traject wordt weergegeven hoeveel medewerkers vóór en ná de ingestelde maatregelen over dit traject reizen, zodat de effectiviteit van bijvoorbeeld spits- en hindermijdmaatregelen kan worden onderzocht.
  De te onderzoeken trajecten kunnen doorgaans alleen vanuit de betrokken regio’s veranderd worden.
  Meer informatie over trajectmetingen vindt u in het kenniscentrum.

  Deze functionaliteit is momenteel nog beta functionaliteit. Dit kan daarom anders werken dan verwacht en/of bugs bevatten. Heeft u opmerkingen? Neem contact op met MobilityLabel

  Trajecttellingen auto- en OV-gebruik BETA

  Toon op de kaart de aantallen voor:     
      0:00uur
  23:45 uur
 • Deze indicator toont de jaarlijks variabele reiskosten per modaliteit, op basis van de kilometervergoedingen per modaliteit. Getoond wordt het kostenniveau vóór en na maatregelen. Vaste kosten, zoals bij leasecontracten, zijn niet meegenomen. MobilityAnalyst ondersteunt alleen vast-instelbare kosten per kilometer en (nog) geen staffels of grenswaarden.

  Jaarlijks variabele reiskosten per modaliteit:

 • Deze indicator toont de jaarlijks afgelegde totale afstand voor woon-werkverkeer, uitgesplitst naar modaliteit, vóór en na maatregelen.

  Jaarlijks woon-werkverkeer per modaliteit:

 • Deze indicator toont de totale jaarlijkse CO2-uitstoot die gepaard gaat met het woon-werkverkeer van de organisatie, vóór en na de ingestelde maatregelen. De CO2-uitstoot is gebaseerd op de actuele landelijke gemiddelden van CO2emissiefactoren.nl, en/of de eventueel door de werkgever aangeleverde voertuigemissiewaarden.

  CO2-uitstoot:

  Dat is

 • Deze indicator illustreert de impact van de CO2-uitstoot en toont het aantal bomen dat één jaar moet groeien om de CO2-uitstoot (ná maatregelen) op te laten nemen.

  Dit is gebaseerd op het gegeven dat één groeiende boom 20 kilogram CO2 per jaar kan opnemen, dus: voor 1 ton CO2-uitstoot moeten 50 bomen een jaar lang groeien of moet een 2.3MW windmolen bijvoorbeeld 2,5 uur draaien.

  Hiervoor moeten

  bomen een jaar lang groeien
 • Om klimaatverandering tegen te gaan kun je het beste minder en schoner reizen. Daarmee voorkom je de uitstoot van CO2. Uitstoot die je niet of moeilijk kunt vermijden, kun je op een andere manier goedmaken en dat wordt compenseren genoemd.

  Deze indicator toont de totale jaarlijkse kosten om de resterende CO2-uitstoot na maatregelen te compenseren. Er zijn verschillende kostenniveau’s voor CO2-compensatie, afhankelijk van de organisatie, de standaard en het soort project. Wij hanteren, net als de Climate Neutral Group en GreenSeat een rekenbedrag van 10 euro per ton CO2.

  Kosten CO2-compensatie:

   
 • Deze grafiek toont het aantal medewerkers verdeeld per 15 minuten reistijd enkele reis, dus het aantal medewerkers dat bijvoorbeeld een reistijd heeft tussen 0 en 15 minuten voor (grijs) en na (blauw) maatregelen.

  Overzicht individuele reisduren van een enkele reis:

 • Deze indicator toont de totale jaarlijkse CO2-uitstoot per modaliteit in ton per jaar, vóór en na de ingestelde maatregelen. De CO2-uitstoot is gebaseerd op de actuele landelijke gemiddelden van CO2emissiefactoren.nl, en/of de eventueel door de werkgever aangeleverde voertuigemissiewaarden.

  CO2-uitstoot per modaliteit

 • Deze indicator toont de gemiddelde enkele reisafstand per modaliteit, vóór en na maatregelen. Dit is een ongewogen gemiddelde over alle medewerkers, niet genormaliseerd naar FTE-factor of thuiswerkdagen.

  Gemiddelde enkele-reisafstand per modaliteit:

 • Analyseer hoeveel medewerkers een kortere of langere afstand enkele reis hebben ten opzichte van zelf in te voeren drempelwaarden. Ontdek bijvoorbeeld hoeveel mensen een enkele reis hebben van minder dan 15 kilometer, of meer dan 100 km. De woon-werkafstanden komen overeen met de door de gekozen maatregelen bepaalde modaliteiten.

  Afstandenanalyse

  Aantal medewerkers onder km en boven km:

 • Analyseer hoeveel medewerkers een kortere of langere reistijd hebben ten opzichte van zelf in te voeren drempelwaarden. Ontdek bijvoorbeeld hoeveel mensen een enkele reis hebben van minder dan 30 minuten, of meer dan 60 minuten. De reistijden komen overeen met de door de gekozen maatregelen bepaalde modaliteiten.

  Reistijdanalyse

  Aantal medewerkers met een enkele reis onder minuten en boven minuten:

 • Deze indicator toont de totale wekelijkse CO2-uitstoot per FTE, vóór en na de ingestelde maatregelen. De CO2-uitstoot is gebaseerd op de actuele landelijke gemiddelden van CO2emissiefactoren.nl, en/of de eventueel door de werkgever aangeleverde voertuigemissiewaarden.

  CO2-uitstoot per FTE per week:

   

 • Deze indicator toont de totale wekelijkse CO2-uitstoot per FTE, vóór en na de ingestelde maatregelen, ingedeeld in oplopende klassen van een mobiliteitslabel (G t/m A). Zoals een energielabel een maatstaf is om te zien hoe zuinig of milieuvriendelijk een kantoorpand is, zo is dit mobiliteitslabel een maatstaf voor de milieuvriendelijkheid van een kantoorlocatie.

  MobilityLabel hanteert de volgende normen bij het toekennen van de mobiliteitslabels:

  1. A: minder dan 25 kg CO2/FTE/week
  2. B: 25-50 kg CO2/FTE/week
  3. C: 50-75 kg CO2/FTE/week
  4. D: 75-100 kg CO2/FTE/week
  5. E: 100-125 kg CO2/FTE/week
  6. F: 125-150 kg CO2/FTE/week
  7. G: meer dan 150 kg CO2/FTE/week

  Mobiliteitslabel:

   

 • Vaak denken we alle argumenten vóór de fiets al te kennen, maar het zijn er méér dan je denkt. Om fact en fabel te scheiden staan hieronder de belangrijkste fiets-argumenten op een rij. Deze tien topargumenten voor het gebruik van de fiets zijn opgesteld door de TNO, BOVAG en het consortium ‘Duurzaam op weg’. Het onderliggende rapport bevat de (wetenschappelijke) onderbouwingen bij de argumenten. De tien argumenten zijn:

  1. Fietsen verhoogt je fitheid
  2. Fietsen houdt je op gewicht
  3. Regelmatig fietsen geeft je een lekker gevoel
  4. Fietsen vermindert de kans op ziek zijn en door te fietsen leef je langer
  5. Fietsen is gemakkelijk
  6. Meer fietsen betekent schonere lucht in je eigen omgeving
  7. Fietsen is stil
  8. Fietsen verbetert de bereikbaarheid op de korte afstand
  9. Fietsen is voordelig
  10. Meer fietsen betekent minder uitstoot van broeikasgassen
  Lees verder in het TNO-factrapport.

  Gezondheidseffecten fiets

  Fietsen heeft veel vitaliteitsvoordelen voor de werknemer en werkgever:

  • Fietsers leven gemiddeld 3 tot 14 maanden langer
  • Fietsen verhoogt de fitheid en houdt je op gewicht
  • Fietsen vermindert de kans op ziek zijn en het aantal verzuimdagen
  • Fietsen is schoon, stil en voordelig

 • Het RIVM maakte een overzicht over de beschikbare kennis over de verschillen in gezondheid van automobilisten en treinreizigers in het woon-werkverkeer. Enkele opvallende conclusies zijn:

  1. Forenzen scoren slechter op aspecten van mentale gezondheid dan niet-forenzen.
  2. Forenzen, met name die met de auto reizen, slapen slechter en zijn vermoeider.
  3. Een langere reistijd is gerelateerd met meer stress, slechtere slaapkwaliteit, slechtere ervaren gezondheid en meer ontevredenheid over het leven.
  4. Automobilisten hebben gemiddeld een hogere BMI (meer overgewicht) en bewegen minder.
  5. Verandering van modaliteit van auto naar trein lijkt een positief gezondheidseffect te hebben.
  6. OV-reizigers zijn fysiek actiever (met name door het lopen en fietsen in het voor- en natransport) en hebben een lagere BMI (minder overgewicht) dan automobilisten. Dit verkleint de kans op diabetes, kanker en cardiovasculaire ziektes.
  7. Deze fysieke activiteit wordt door automobilisten niet ‘gecompenseerd’, bijvoorbeeld op andere momenten van de dag.
  8. Treinreizigers zijn tevredener met hun gezondheid dan automobilisten.
  9. Treinreizigers lijken vaker angstklachten te hebben.
  10. Over het algemeen ervaren OV-reizigers minder stress dan autoforenzen. Wel zijn een langere reistijd en drukke treinen gerelateerd met verhoogde stressniveaus.
  11. Forenzen die met de trein reizen hebben een licht verhoogde kans om in contact te komen met ziekteverwekkers. Zij bouwen echter ook een beperkte mate van weerstand op tegen infecties.
  Lees verder in het RIVM-rapport.

  Gezondheidseffecten trein en auto

  In het woon-werkverkeer hebben auto en OV andere gezondheidskenmerken. Veel van deze kenmerken zijn positiever voor de OV-reizigers, en dan met name door het actieve voor- en natransport (lopen en fietsen). Zo hebben treinreizigers minder overgewicht dan automobilisten. Ook zijn ze tevredener met hun gezondheid en ervaren ze minder stress dan autoforenzen. Wel zijn langere reistijden en drukke treinen gerelateerd met verhoogde stressniveaus.

MobilityAnalyst werkt niet in Internet Explorer. Gebruik een andere webbrowser, zoals Chrome, Firefox of Microsoft Edge.

Hoeveel CO2, reistijd en kosten kan uw organisatie besparen?
Ontdek het met de meest interactieve en gebruiksvriendelijke mobiliteitsscan van Europa

Hebben wij al een mobiliteitsscan voor uw organisatie gedaan? Open dan uw MobilityAnalyst-bestand en ga direct aan de slag met inzicht en besparingen.

Bent u zich aan het oriënteren op tooling die uw organisatie verder kan helpen, open dan MobilityAnalyst in de demo-modus en ontdek wat een interactieve mobiliteitsscan voor uw organisatie kan betekenen. Ga naar MobilityAnalyst.com voor meer informatie en het aanvragen van uw eigen scan.

stub for tooltip